Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden,betalingsvoorwaarden en bepalingen 
vijverfilterspecialist /Leuvenink Techniek [ verder vermeld als Leuvenink Techniek]
J.A.Nijhoffstraat 2 6671 ZL Zetten Tel 0623247222 KvK te Arnhem 37099063
                                                               
                                                                         garantie

Op al onze produkten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs,bewaar deze factuur dus goed.Zonder overleg
van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Leuvenink techniek 
aangekocht is en kan er geen garantie worden verleend.

Op in eigen beheer geproduceerde kunstof produkten geldt een garantie periode van 
2 jaar op eventueel produktie fouten ,en voor het overige garantie bepalingen van de 
fabrikant.Indien klachten van de afnemer door Leuvenink Techniek gegrond worden
bevonden,zal Leuvenink Techniek naar haar keuze of de geleverde zaken kostenloos 
herstellen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schade vergoeding treffen,
met dien verstande dat de aansprakelijkheid van leuvenink Techniek en mitsdien het 
bedrag der schade vergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuur bedrag 
der betreffende zaken,danwel (naar keuze van leuvenink techniek) tot het maximale 
in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheids verzekering van Leuvenink 
Techniek gedekt bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Leuvenink Techniek voor 
enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende 
schade vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst. 
Leuvenink Techniek is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer,
noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
                                                      
levertijden en leveringsvoorwaarden

In het kader van de regels van de koop op afstand zal leuvenink Techniek vijverfilterspecialist
bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.Indien dit niet mogelijk is [ doordat het bestelde
niet op voorraad is of niet meer leverbaar] of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd of er is om andere reden vertraging dan ontvangt de consument binnen 1 maand 
na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
en ingebrekstelling te annuleren.de volgende verzend/leveringskosten zijn van toepassing op alle
bestellingen binnen
                                                                         Nederland en Belgie

                                                                           Leveringskosten 

                                           Bestellingen lager dan € 50.00 *   €8,95
                                              Bestellingen hoger dan €50,00 Gratis
                                                   Afhalen Zetten gratis 

Voor de gratis levering geld het volgende:de pakketten mogen niet groter zijn dan L x b x h
175 x 50 x 50 cm .het maximale gewicht is niet meer dan 30 kg

Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals omschreven zal er nadien een extra bedrag in rekening
worden gebracht van 8,95 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande.

Voor vrachten met een lengte van meer dan 3 meter betaald u € 20.00 extra bezorgkosten

Prijzen voor grote filtersystemen zijn afhaal prijzen, in overleg met u wordt het alternatief aangeboden
qua bezorging. Dit kan een palletvracht zijn maar ook onze eigen bezorgservice.voor leveringen
 zullen we u hierover berichten.Voor de eilanden in nederland geld een extra toeslag van 8.95 euro per
                                                                                 Pakket


                                                                   Betalingsmogelijkheden

                                                                            vooruitbetaling
U maakt het orderbedrag over op onze rekening:Rabobank-1363.57.938 t.n.v.Leuvenink Techniek
onder vermelding van factuur nummer.Na ontvangst van uw betaling maken wij u bestelling in orde.

Contante betaling bij aflevering
Ook is het mogelijk uw bestelling af te halen.uw maakt hiervoor van te voren een afspraak
Uiteraard betaald u dan geen leveringskosten.dit dient u duidelijk van tevoren kenbaar te maken tijdens 
het bestelproces,of u maakt het telefonisch [0623247222] of via de email kenbaar

                                                                            Prijzen
Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta Euro

                                                         Algemene voorwaarden
1. Op de door leuvenink techniek gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leverings
voorwaarden van toepassing

                                                                      Aanbiedingen

2. de aanbiedingen die bij leuvenink techniek worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend.
                                                                        
                                                                       Zekerheidsstelling

3.Leuvenink techniek is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidsstelling voor het na komen
 van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkost op te schorten
totdat die zekerheid is gesteld.

                                                                         leveringen

4. De levertijden vermeld bij Leuvenink Techniek zijn bij benadering,en zullen zoveel als mogelijk is in acht worden genomen
Leuvenink Techniek is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering
van Leuvenink Techniek of zijn leveranciers.
                                                                       
                                                                         Overmacht

5. Leuvenink Techniek kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig
nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog,oorlogsgevaar
,mobilisatie,oproer,staat van beleg werkstaking of uitsluiting,brand ongeval of ziekte van personeel,
bedrijfsstoring,gebrek aan voorraden,stagnatie in vervoer,van overheidswege beperkingen,of van haar
leveranciers etc) in de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het
eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door Leuvenink Techniek gemaakte 
Kosten

                                                                           Vervoer

6.Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Leuvenink Techniek
Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken/beschadigingen
Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Leuvenink Techniek
voor wat betreft het geleverde te vervallen
                                                  
                                                                                Reclame

7.Leuvenink Techniek kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de wederpartij geleden 
gevolgschade door het gebruik van de bij Leuvenink Techniek ingekochte producten of diensten.

8. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant,indien daartoe gronden zijn,binnen 
48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling,schriftelijk met motivatie bij Leuvenink Techniek dienen te reclameren.
Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. als de reclame door leuvenink techniek
gegrond wordt geacht zal leuvenink techniek per geval bekijken hoe e.e.a.op een zo goed mogelijke manier
op te lossen.Dat kan zijn factuur aanpassen of retourneren van al betaalde rekening of door opnieuw te leveren..
                                                                               Wanprestatie klanten

9.Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Leuvenink Techniek gerechtigd
om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten,
onverminderd het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,verbandhoudende metde inning van enige vordering
ten aanzien van de klant.Alle door leuvenink techniek te maken kosten ten gevolge van hetgeen
in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van leuvenink techniek ten laste worden gelegd
aan de klant.De klant is over hetgeen verschuldigd aan leuvenink techniek wettelijke rente en kosten verschuldigd over
de periode dat hij in verzuim is.

                                                                         Toepasselijk recht

10.Op alle overeenkomsten is het nederlandse Recht van toepassing

11.Retourzending van produkten zijn ten alle tijden voor rekening van de consument.In geval van een foutieve levering of bij retour
sturen van een defect aangenomen artikel dat binnen 24 uur na ontvangst aan ons is gemeld zullen wij de verzend kosten vergoeden tot een maximum
 van 6,20 euro (tnt pakket kosten)